Algemene voorwaarden Arie’s EcoDeli

1. Arie’s EcoDeli is een handelsnaam van Arie van Eijk Mediation, Nieuwstraat 30, 7411 LM te Deventer, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 61526835.
2. Arie’s EcoDeli biedt zijn producten aan in de winkel, Nieuwstraat 30 te Deventer en op het internet.
3. Arie’s EcoDeli gaat uit van goed vertrouwen en dat hij en de klant elkaar van dienst kunnen en willen zijn. Arie’s EcoDeli doet
eerlijk zaken en gaat te allen tijde uit van redelijkheid en billijkheid. Een eventuele klacht of onenigheid met een klant zal dan
ook in eerste instantie in goed overleg worden opgepakt en met coulance worden behandeld.
4. Doch hij acht het voor de goede orde noodzakelijk deze Algemene Voorwaarden op te stellen en te hanteren indien deze van toepassing
zijn.
5. Een Overeenkomst kan een mondelinge (telefonische) afspraak zijn of via e-mail dan wel door een bestelling via de website tot stand
zijn gekomen, zonder dat ze door beide partijen daadwerkelijk is ondertekend.
6. Onder Arie’s EcoDeli wordt in deze voorwaarden ook verstaan de eigenaar en personeelsleden van Arie’s EcoDeli.
7. Arie’s EcoDeli is geen specifieke webwinkel. Wel kunnen producten uit de winkel via mail of telefonisch worden besteld.

Artikel 1. Algemeen

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, evenals alle geleverde producten en diensten,
geleverd door Arie’s EcoDeli, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen die een klant hanteert of zou hanteren, wordt door Arie’s
EcoDeli zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming, geheel of gedeeltelijk, niet aanvaard.
3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€);prijzen van producten worden inclusief omzetbelasting getoond. Daarenboven gelden
eventueel andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede verzendkosten.
4. Arie’s EcoDeli is op geen enkele wijze, direct noch indirect, aansprakelijk voor zogenaamde gevolgschade de een klant of een derde
ter zake van (in het gebruik van c.q. de consumptie van) de producten mocht lijden, tenzij haar grove schuld of ernstige
nalatigheid is te verwijten. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
Het maximaal door Arie’s EcoDeli te vergoeden schadebedrag is de prijs van het product, verhoogd met maximaal tweehonderdvijftig
euro (€250).
5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij
schriftelijk door Arie’s EcoDeli zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 2. Offertes en Aanbiedingen

1. Arie’s EcoDeli is slechts aan een offerte of aanbieding gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de klant binnen de
in de offerte dan wel bij aanbieding genoemde termijn blijk. Bijvoorbeeld door tijdig een bestelling te plaatsen.

Artikel 3. Overeenkomst

1. Arie’s EcoDeli en de klant zijn in alle gevallen aan de overeenkomst (de koop) gebonden. Als deze in de winkel, of telefonisch
mondeling wordt overeengekomen, of via de Website of e-mail door middel van een bestelling is vastgelegd.
2. Arie’s EcoDeli behoud zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder
afwijkende voorwaarden. Als de opdracht c.q. bestelling slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de klant
het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Arie’s EcoDeli het recht bepaalde
werkzaamheden uit te besteden aan of uit te laten voeren door derden.

Artikel 4. Levertijd

1. Arie’s EcoDeli zal pas overgaan tot verzending van een bestelling nadat het verschuldigde bedrag door de klant, per bank of
contant, is voldaan. Voor zakelijke relaties kan Arie’s EcoDeli bij bestellingen vooruitbetaling verlangen, zulks naar het oordeel
van Arie’s EcoDeli.
2. Alle door Arie’s EcoDeli genoemde (leverings-)termijnen zijn indicatief. Zij worden bij benadering gegeven, gebaseerd op de
gegevens en omstandigheden die bij het bestellen (aangaan van de koopovereenkomst) van het product of de dienst aan Arie’s EcoDeli
bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens
en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig
verschoven.
3. Overschrijding van de door Arie’s EcoDeli opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant geen recht op
schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting.
4. In geval Arie’s EcoDeli de order, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ontbindt heeft Arie’s EcoDeli het recht om het
onbetaalde gedeelte van de goederen terug te nemen. Het betaalde gedeelte komt geheel toe aan de klant.
5. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen, heeft de klant het recht de overeenkomst (de koop) kosteloos t
ontbinden. Hiervoor dient zij een e-mail, fax of brief aan Arie’s EcoDeli te sturen.

Artikel 5. Wijziging van overeenkomst.

1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst (de koop, de bestelling) wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Arie’s EcoDeli brengt de klant daarvan zo spoedig mogelijk na het bekend
worden hiervan op de hoogte.
2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Arie’s EcoDeli de klant
hierover tevoren, en wel zo snel mogelijk, informeren.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding/Annulering

1. Voor het afnemen van producten geldt: gekocht is gekocht. In geval van tussentijdse annulering van een bestelling, heeft Arie’s
EcoDeli het recht op vergoeding van de gemaakte kosten, met inachtneming van de al verrichte werkzaamheden.
2. Een overeenkomst c.q. een bestelling wordt niet geacht te zijn gedaan indien de klant niet binnen zeven (7) dagen na de bestelling
het verschuldigde bedrag heeft voldaan.

Artikel 7. Afkoelingsperiode voor consumenten

1. Nadat een klant het door hem of haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant het recht om binnen zeven (7) werkdagen na de
ontvangst ervan, de (impliciet) onderliggende overeenkomst met Arie’s EcoDeli te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op
te geven.
2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge het voorgaande lid van dit artikel wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk
(via mail, of brief) dan wel mondeling aan Arie’s EcoDeli kenbaar te maken. De klant dient het product te retourneren na overleg
met Arie ’s EcoDeli naar het vestigingsadres van Arie’s EcoDeli. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde
verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat de klant het
product/deproducten (toch) wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
3. Indien de klant al betalingen heeft verricht op het moment dat ze de overeenkomst met Arie’s EcoDeli heeft herropen, zal Arie’s
EcoDeli deze binnen (30) werkdagen nadat Arie’s EcoDeli het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, retourneren.
Arie’s EcoDeli behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te
crediteren, wanneer er een duidelijk aanwijsbaar vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt dan wel de verpakking al is
geopend, of door de schuld van de klant is beschadigd.
4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Arie’s EcoDeli schade heeft opgelopen die aan een handeling of
nalatigheid van de klant te wijten is, of anderszins voor risico van de klant komt, zal Arie’s EcoDeli de klant hiervan,
schriftelijk (via mail0 in geval van een website bestelling dan wel mondeling in de winkel, in kennis stellen. Arie’s EcoDeli heeft
het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te
houden.

Artikel 8. Uitvoering

1. Arie’s EcoDeli voert de overeenkomst voor levering van producten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uit.

Artikel 9. Vergoeding

1. Producten worden, met inachtneming van artikel 1 lid 3, geleverd tegen een vaste prijs, welke eventueel verhoogd wordt met door de
overheid vastgestelde heffingen en verzendkosten.

Artikel 10. Betaling

1. Voor levering van producten geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

Artikel 11. Garantie

1. Voor producten uit de (Web)winkel geldt dat de garantie is vastgesteld volgens het toepasselijke recht, waarbij Arie’s EcoDeli in
geval van gebreken de producten desgewenst eerst kan omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kan de klant
de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle aan de klant geleverde goederen blijven eigendom van Arie’s EcoDeli tot het moment van volledige betaling van alle bedragen,
met inbegrip van kosten, die de klant verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen, alsmede ter
zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

Artikel 13. Overmacht

1. Indien Arie’s EcoDeli door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens een klant kan voldoen, wordt de nakoming van die
verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. De klant heeft het recht de overeenkomst in dit geval te
beëindigen. Indien het een bestelling betreft van een product, wordt de eventueel reeds gedane betaling binnen dertig (30) dagen
geretourneerd.
2. Ingeval van overmacht heeft de klant geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Arie’s EcoDeli als gevolg van overmacht
enig voordeel mocht hebben.
3. Arie’s EcoDeli zal de klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14. Gebreken; klachttermijn

1. Voor zover hiervoor niet anders is bepaald, dienen klachten over de verrichte werkzaamheden of geleverde producten door de klant
binnen acht (8) dagen na ontdekking schriftelijk (via mail in geval van een bestelling via de website, dan wel mondeling in geval
van aankoop in de winkel, te worden gemeld aan Arie’s EcoDeli.

Artikel 15. Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Arie’s EcoDeli en de klant is Nederlands recht van toepassing. Indien Arie’s EcoDeli en de klant niet
tot overeenstemming kunnen komen met betrekking tot een klacht over levering van diensten en/of producten zal alvorens een der
partijen een claim neerlegt bij de ter zake bevoegde rechter een mfn-gecertificeerde mediator worden ingeschakeld.